0

Geen producten in je winkelmand.

 

Algemene voorwaarden

(Download de algemene voorwaarden als PDF-bestand)

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel om tussen de Consument en TESS atelier duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de Overeenkomst tussen de partijen tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de onderneming
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 7 – Natuurlijke materialen
Artikel 8 – Maatwerkopdracht
Artikel 9 – Goederen van de klant en retentierecht
Artikel 10 – Levering
Artikel 11 – Risico-overgang
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Producten aangeschaft via de webshop en Herroepingsrecht
Artikel 14 – Producten aangekocht via de fysieke winkel
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Klachten
Artikel 18 – Garantie
Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 20 – Opschorting en ontbinding
Artikel 21 – Geheimhouding
Artikel 22 – Toepasselijk recht en conflicten

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
TESS atelier: de onderneming die de Producten aanbiedt.
Consument: de koper van goederen of afnemer van diensten van TESS atelier.
Onderneming: de directe verkooponderneming, zijnde de zakelijke entiteit die Producten onder haar handelsmerk of dienstmerk of ander identificerend symbool op de markt brengt, via een distributiesysteem gebaseerd op directe verkoop.
Product: het begrip Product omvat goederen/sieraden en/of diensten.
Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst incl. btw, zonder eventuele verzendkosten.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen TESS atelier en de Consument.
Maatwerkopdracht: het ontwerpen, vervaardigen of aanpassen van een Product op speciaal verzoek van de Consument.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om het ontvangen Product dat besteld is via de webshop of alleen op afstand, te ontbinden.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming
 1. TESS atelier is een goudsmidbedrijf. Als zodanig houdt TESS atelier zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van sieraden en objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.
 2. Gegevens van de onderneming:
  Naam: TESS atelier B.V
  Handelsnaam: TESS atelier
  Algemeen directeur: Tessa Marije Brandwijk
  KvK-nummer: 80906532
  Btw-identificatienummer: NL861846345B01
 3. Contactgegevens:
  Bezoekadres: Emmastraat 15, 6881 SM Velp
  Telefoon: +31 (0)6-24910238
  E-mail: info@tess-atelier.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (koop)Overeenkomsten uit directe verkoop die tussen TESS atelier en Consument worden gesloten.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TESS atelier en de klant zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Bij de Producten op de webshop van TESS atelier zullen de Product specificaties, prijs en btw vermeld worden.
 2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden Producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 3. TESS atelier zal de Consument informatie verschaffen over de levertijd van het Product. Deze levertijd zal een indicatie zijn.
Artikel 5 – Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument het aanbod van TESS atelier aanvaardt.
 2. TESS atelier zal te allen tijde vrij zijn, zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een aanbod van de Consument. In het geval dat de Consument al een betaling aan TESS atelier heeft gedaan, zal TESS atelier dit bedrag onmiddellijk na de afwijzing aan de Consument terugbetalen.
 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 4. TESS atelier is niet gebonden aan het aanbod of de offerte indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings, offerte of op de website.
 5. De Consument kan de Overeenkomst of een gedane bestelling niet annuleren.
Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
 1. TESS atelier zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reparaties en/of overige werkzaamheden aan Producten, of stenen die eigendom zijn van de Consument worden uitgevoerd voor rekening en risico van de Consument.
 2. TESS atelier heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Consument, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de Consument door te berekenen.
Artikel 7 – Natuurlijke materialen
 1. Aangezien het merendeel van de Producten bestaan uit natuurlijke materialen, kunnen voorbeelden van de Producten of voorbeelden van onderdelen van de Producten slechts ter indicatie beschouwd worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
 2. Doordat het geleverde Product bestaat uit natuurlijke materialen kunnen eigenschappen die aan de natuurlijke materialen verbonden zijn, zoals het verkleuren, barsten of breken van het Product of een onderdeel daarvan, niet aan TESS atelier worden toegerekend. Derhalve wordt op geleverde Producten of op onderdelen daarvan geen garantie gegeven.
Artikel 8 – Maatwerkopdracht
 1. Een offerte van TESS atelier voor een Maatwerkopdracht bevat een ontwerp in tekst en/of een schets in 2D, een prijsindicatie en een geschatte levertijd.
 2. Na acceptatie van de offerte door de Consument is er sprake van een Overeenkomst tot een Maatwerkopdracht.
 3. Indien noodzakelijk en voor zover zij daartoe in staat is, levert TESS atelier bij een Maatwerkopdracht aan de Consument ter visuele ondersteuning van het ontwerp een 3D-model en/of een technische tekening waarin de maten zijn opgenomen van het ontwerp. Hier kan TESS atelier een meerprijs voor in rekening brengen.
 4. Indien tijdens een Maatwerkopdracht de Consument wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp, de maat of de materialen van het Product, dan dient de Consument TESS atelier daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal TESS atelier de Consument laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en welke meerprijs daar eventueel voor in rekening gebracht zal worden.
 5. Indien TESS atelier van mening is dat de wijzigingen niet worden doorgevoerd kunnen worden of indien de Consument niet akkoord gaat met de meerprijs van de wijzigingen, dan zal het Product gemaakt worden aan de hand van de specificaties uit de Overeenkomst.
 6. Indien na het sluiten van een Overeenkomst tot een Maatwerkopdracht de Consument om hem moverende redenen, niet langer wenst dat TESS atelier doorgaat met het ontwerpen en vervaardigen van het unieke Product, dan is de Consument gerechtigd de Overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De Consument dient dan echter wel de tot op dat moment door TESS atelier gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, arbeid en materialen aan TESS atelier te voldoen.
 7. Indien een onderdeel van een Maatwerkopdracht het omsmelten van sieraden van de Consument is, dan kan het mogelijk zijn dat de edelmetalen vervuild zijn en niet verwerkt kunnen worden. In dit geval zal TESS atelier de omgesmolten sieraden retourneren aan de Consument en een passend alternatief aanbieden.
Artikel 9 – Goederen van de klant en retentierecht
 1. Indien TESS atelier i.v.m. de uitvoering van de Overeenkomst goederen van de Consument onder zich heeft, zoals sieraden, (edel)stenen of ontwerpen, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. TESS atelier zal alle veiligheidsmaatregelen nemen die van haar in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan de in artikel 9.1 omschreven goederen te voorkomen.
 3. TESS atelier is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van, het verliezen van of het gestolen worden van deze goederen gedurende de periode dat TESS atelier de goederen onder zich heeft.
 4. Alle bewaring/opslag van goederen bij TESS atelier zal geschieden voor rekening en risico van de Consument. De Consument dient zich tegen alle risico’s steeds afdoende te verzekeren. De prijzen die TESS atelier hanteert voor het uitvoeren van werkzaamheden aan sieraden of stenen die eigendom zijn van de Consument zijn ook niet op het verzekeren van deze goederen afgestemd.
 5. TESS atelier is bevoegd de afgifte van goederen die zij voor de Consument in verband met de uitvoering van een Overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de Consument ter zake van enige Overeenkomst zijn voldaan.
Artikel 10 – Levering
 1. De kosten van verzending zullen tijdens de sluiting van een Overeenkomst bekend worden gemaakt.
 2. Opgegeven leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
 3. TESS atelier zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 6 weken uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling vertraging ondervindt, ontvangt de Consument hiervan bericht. De Consument dient TESS atelier een redelijke termijn voor nakoming te geven.
 4. Indien TESS atelier niet overeenkomstig volgens bovenstaand artikel binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren, is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal TESS atelier het bedrag dat de Consument betaald heeft, terugbetalen.
 5. De Consument is verplicht het geleverde in ontvangst te nemen. Blijft de Consument hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, verzekering en verzending voor zijn rekening.
Artikel 11 – Risico-overgang
 1. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde Product, gaat op de Consument over op het moment waarop het Product aan de Consument wordt geleverd en daarmee in de macht van de Consument of van een door de Consument aan te wijzen derde worden gebracht.
Artikel 12 – Betaling
 1. TESS atelier heeft het recht een aanbetaling of gehele vooraf betaling van de Consument te vorderen.
 2. Indien de Consument het vooraf in rekening gebrachte bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft TESS atelier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat het bedrag betaald is. TESS atelier is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit de opschorting.
 3. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de Consument het factuurbedrag te betalen binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.
 4. Eventuele onjuistheden in de facturatie moeten rechtstreeks aan TESS atelier worden gemeld door de Consument, waarna TESS atelier het bedrag zal corrigeren.
 5. Onjuistheden in de facturatie onthouden de Consument niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen die overeengekomen zijn.
 6. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betaaltermijn. TESS atelier zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 7. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is TESS atelier gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 8. Indien de Overeenkomst tussen TESS atelier en de Consument betrekking heeft op de reparatie van een Product en de Consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft TESS atelier een retentierecht met betrekking tot het te repareren Product. Dit retentierecht vervalt zodra de Consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 12.7 genoemde renten en kosten heeft voldaan.
Artikel 13 – Producten aangeschaft via de webshop en Herroepingsrecht
 1. Na ontvangst van de bestelde Producten, zal de Consument 14 dagen bedenktijd hebben om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.  
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het Product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan in artikel 13.3 is beschreven.
 5. Als de Consument gebruikmaakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door een bericht of het herroepingsformulier te sturen naar info@tess-atelier.nl.
 6. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf het moment van melding, stuurt de Consument het Product en de originele verpakking terug naar TESS atelier.
 7. De Consument mag het Product alleen aangetekend retour sturen en is verplicht alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en de verpakking te voorkomen.
 8. TESS atelier vergoedt binnen 14 dagen de volledige betaling inclusief eventuele leveringskosten die door TESS atelier in rekening zijn gebracht volgend op de dag dat de Consument de herroeping heeft gemeld. TESS atelier mag wachten met terugbetaling tot het Product met originele verpakking is ontvangen.
 9. TESS atelier gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt.
 10. TESS atelier sluit de navolgende Producten uit van het Herroepingsrecht:
  a. Maatwerkopdrachten;
  b. op maat gemaakte Producten;
  c. bij Producten waarin specifieke wensen van de Consument zijn verwerkt
Artikel 14 – Producten aangekocht via de fysieke winkel
 1. De Consument kan het Product retourneren binnen 14 dagen na de dag van aankoop van het Product, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien het Product inclusief verpakking wordt geretourneerd, kan de Consument kiezen om het Product te ruilen of een waardebon ter grootte van het aankoopbedrag te ontvangen. Het aankoopbedrag wordt niet volledig of gedeeltelijk in geld uitbetaald.
 3. TESS atelier sluit de navolgende Producten uit van retournering:
  a. Maatwerkopdrachten;
  b. op maat gemaakte Producten;
  c. bij Producten waarin specifieke wensen van de Consument zijn verwerkt
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
 1. TESS atelier kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
  b. enige daad of nalatigheid van de Consument of diens ondergeschikten
 2. TESS atelier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TESS atelier is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. TESS atelier is niet aansprakelijk voor schade door de Consument aan het Product, door bijvoorbeeld ondeskundig of onvoorzichtig gebruik.
 4. TESS atelier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van goederen of gebrekkige goederen van de Consument waaraan TESS atelier werkzaamheden verricht.
 5. TESS atelier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van TESS atelier in, de Consument eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 6. Indien de Consument of een derde wijzigingen aanbrengt in het door TESS atelier geleverde Product, sluit TESS atelier iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele schade.
 7. TESS atelier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vallen van een steen uit een sieraad die door TESS atelier geleverd, bewerkt, behandeld of gerepareerd is, tenzij de Consument bewijst dat het uitvallen van de steen het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van TESS atelier.
 8. TESS atelier zal in ieder geval nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de volgende indirecte schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Indien TESS atelier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TESS atelier beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van TESS atelier gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van TESS atelier beperkt tot het bedrag dat TESS atelier aan de Consument in rekening heeft gebracht voor de levering, bewerking, behandeling of reparatie van het sieraad waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van TESS atelier of haar ondergeschikten.
Artikel 16 – Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.  TESS atelier kan het niet worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, voor zover daaronder nog niet begrepen, brand, transportmoeilijkheden, werkstaking en andere ernstige storingen bij TESS atelier of haar leveranciers.
 2. Gedurende de periode van overmacht, kan TESS atelier de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst verlengen. In het geval dat de overmacht langer duurt dan een periode van 30 dagen, kan zowel de Consument als TESS atelier zich van de Overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade die door de overmacht veroorzaakt is.
Artikel 17 – Klachten
 1. Klachten over het geleverde Product dienen zonder uitstel na de levering aan TESS atelier kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten worden niet in behandeling genomen indien een gebrek aan het Product het gevolg is van:
  a. normale slijtage;
  b. onoordeelkundig gebruik;
  c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  d. wijzigingen of reparaties door de Consument of door derden
 3. Bij de Onderneming ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de melding beantwoord.
 4. De Consument dient TESS atelier in ieder geval 30 dagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
Artikel 18 – Garantie
 1. De Consument is verplicht de geleverde Producten te controleren direct na ontvangst. De Consument is verplicht defecte Producten van TESS atelier onmiddellijk na de ontdekking hiervan en uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen te melden.
 2. De door TESS atelier geleverde Producten hebben een garantieperiode van 6 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. In het geval dat de klacht gegrond verklaard wordt door TESS atelier, zal de Consument binnen deze 6 maanden een reparatie aangeboden worden, een vervangend Product of de terugbetaling van de factuurwaarde van het Product.
 4. De Consument heeft geen recht op garantie wanneer het defect veroorzaakt is door acties van de Consument zelf.
 5. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de Consument jegens TESS atelier met betrekking tot de betreffende gebreken.
Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle door TESS atelier verstrekte stukken, zoals offertes, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Consument en blijven intellectueel eigendom van TESS atelier. Deze mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TESS atelier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden, dan is de Consument gehouden om TESS atelier alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor de Consument zijn gemaakt.
Artikel 20 – Opschorting en ontbinding
 1. TESS atelier is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de Overeenkomst TESS atelier ter kennis is gekomen dat de Consument de (betalings)verplichtingen niet zal of kan nakomen.
 2. TESS atelier is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Consument de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Consument geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
 3. TESS atelier is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. TESS atelier is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Consument surseance (uitstel) van betaling verzoekt of deze aan de Consument wordt verleend, ingeval de Consument failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Consument niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
Artikel 21 – Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
Artikel 22 – Toepasselijk recht en conflicten
 1. Op alle Overeenkomsten en juridische relaties tussen de Consument en TESS atelier is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Consument en TESS atelier zullen alleen in beroep gaan bij het Hof nadat er alles aan gedaan is om in gezamenlijk overleg tot een Overeenkomst in het conflict te komen.
 3. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Consument en TESS atelier worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar TESS atelier gevestigd is.

Versie 1 januari 2021